Loading...
Νο 38 - Υπηρεσίες RBU – Αναζητούνται Απαντήσεις

Νο 38 - Υπηρεσίες RBU – Αναζητούνται Απαντήσεις

Αριθμ.Πρωτοκ.: 7844

Θεσσαλονίκη, 19 Ιουλίου 2019

Υπηρεσίες RBU – Αναζητούνται Απαντήσεις

Συνάδελφοι,

Στα πλαίσια της διαρκούς προσπάθειας διαφύλαξης των εργασιακών μας δικαιωμάτων και της δουλειάς μας αποστείλαμε στη Διοίκηση εξώδικο που αφορά στα θέματα που προκύπτουν από τη σχεδιαζόμενη από τη Τράπεζα μεταβίβαση των υπηρεσιών RBU στην Intrum.

Βασικά σημεία της εξωδίκου με την οποία ο Σύλλογός μας ασκεί το δικαίωμά του για πληροφόρηση και διαβούλευση σας κοινοποιούμε παρακάτω.

 

Δικηγορικό Γραφείο
Άρις Γ. Καζάκος, Ομότιμος Καθηγητής Εργατικού Δικαίου

στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

και Συνεργάτες

 

ΕΝΩΠΙΟΝ ΚΑΘΕ ΑΡΜΟΔΙΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΙ ΑΡΧΗΣ
ΕΞΩΔΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ- ΑΙΤΗΣΗ - ΔΗΛΩΣΗ

Της πρωτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης με την επωνυμία «ΕΝΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη, Φιλικής Εταιρίας αρ. 13, όπως νόμιμα εκπροσωπείται, ΑΦΜ 090211113.

ΚΑΤΑ

της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρίας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αμερικής 4, όπως νόμιμα εκπροσωπείται.

****************************************

Με την παρούσα ασκούμε το δικαίωμα πληροφόρησης και διαβούλευσης «για τις επιπτώσεις που θα έχει στην υπόσταση και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού της Τράπεζας, τυχόν υλοποίηση του σχεδίου σας για την μεταβίβαση της πλατφόρμας διαχείρισης μη εξυπηρετούμενων δανείων Recovery Banking Unit και των αντίστοιχων υποστηρικτικών τμημάτων της Τράπεζας, σε νέα εταιρεία».

Ειδικότερα:

Το Ενωσιακό και Εθνικό κανονιστικό πλαίσιο, ιδίως όπως τυποποιείται στο π.δ. 240/2006 «Περί θεσπίσεως γενικού πλαισίου ενημερώσεως και διαβουλεύσεως των εργαζομένων, σύμφωνα με την Οδηγία 2002/14/ΕΚ της 11.3.2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (E.E.L. 80/23.3.2002)» (ΦΕΚ 252 Α'), σε συνδυασμό με το άρθρο 13 παρ. 1 και 2 του ν. 1767/1988, επιβάλλει στον εργοδότη την υποχρέωση παροχής στους εκπροσώπους των εργαζομένων έγκαιρης, πλήρους, ακριβούς και έγγραφης πληροφόρησης για όλες τις κρίσιμες παραμέτρους των σχεδιαζόμενων μεταβολών που έχουν επιπτώσεις στις εργασιακές σχέσεις.
……………………………………………………………………………………………………

Κατ΄ ενάσκηση των δικαιωμάτων μας

ΖΗΤΑΜΕ με την παρούσα πλήρη, ακριβή και έγγραφη πληροφόρησή μας για τα παρακάτω θέματα, επιφυλασσόμενοι να ζητήσουμε πρόσθετη πληροφόρηση για ζητήματα που θα προκύψουν κατά τη διαδικασία πληροφόρησης και διαβούλευσης:

Α)

 • Εντάσσεται το ανωτέρω σχέδιο της Τράπεζας σε μία ευρύτερη δέσμη μέτρων και με βάση συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και ποιο;
 • Η υλοποίηση του σχεδίου σας θα έχει επιπτώσεις στην υπόσταση και το περιεχόμενο των εργασιακών σχέσεων του προσωπικού της Τράπεζας;
 • Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις του σχεδίου αυτού στο συνολικό μισθολογικό κόστος της Τράπεζας;
 • Έχει σχεδιαστεί ένα σύνολο μέτρων, ποια είναι αυτά και ποια εξοικονόμηση δαπανών θα επιτευχθεί με την εφαρμογή τους;
 • Πώς θα οργανωθεί η αποτελεσματική προστασία των εργαζομένων και των όρων εργασίας τους, μισθολογικών και λοιπών, που ανήκουν στο RBU υπό τον διάδοχο φορέα;
 • Πώς θα διασφαλιστεί η προστασία των δικαιωμάτων εφάπαξ και των λοιπών δικαιωμάτων των υπό μεταφορά εργαζομένων;
 • Πώς θα διασφαλιστεί η συνέχιση της εφαρμογής της εκάστοτε ισχύουσας κλαδικής Σ.Σ.Ε. της ΟΤΟΕ στους εργαζoμένους του RBU υπό τον διάδοχο φορέα, προκειμένου αυτή η διασφάλιση να εμποδίσει «ανταγωνισμό μισθολογικού κόστους» μεταξύ του προσωπικού της Τράπεζας και του προσωπικού που θα μεταφερθεί στον διάδοχο φορέα;

Β) Ποια είναι:

 • το υπάρχον επιχειρησιακό πλάνο της εταιρίας και οι συγκεκριμένες μεταβολές του που προωθούνται,
 • ο προγραμματισμός των επενδύσεων της εταιρίας για τα επόμενα έτη, καθώς και η τύχη επενδύσεων που είχαν αποφασιστεί στο παρελθόν,
 • η αναμενόμενη πορεία των θεμελιωδών οικονομικών μεγεθών της εταιρίας για τα επόμενα έτη,

Επίσης

 • ποιες αλλαγές της οργανωτικής δομής της Τράπεζας προκρίνονται ως πρόσφορες ώστε να υλοποιηθεί το επιχειρησιακό πλάνο της
 • ποιες οι κατευθύνσεις για την επέκταση ή τον περιορισμό των υποκαταστημάτων της

Γ)

 • Θα υπάρξει στην Τράπεζα Πειραιώς και στον Όμιλο της Τράπεζας Πειραιώς ανάγκη για νέες προσλήψεις εργαζομένων μετά τη μεταφορά του προσωπικού του RBU στον διάδοχο φορέα; 
 • Υπάρχει σχέδιο αναδιαρθρώσεων κάθε είδους στην Τράπεζα μετά την μεταφορά του RBU και ποιες εσωτερικές μεταβολές προβλέπει αυτό;
 • Πόσες νέες προσλήψεις έχουν γίνει στον Όμιλο τα τελευταία 8 χρόνια και πόσους «δανεισμένους» ή «ενοικιαζόμενους» εργαζομένους απασχολεί η Τράπεζα;

Δ) Ζητάμε να μας χορηγηθούν:

 • αντίγραφο της επιχειρηματικής συμφωνίας της Τράπεζας με την διάδοχη εταιρεία,
 • αντίγραφο της συμφωνίας με την διάδοχη εταιρεία η οποία αφορά τις δεσμεύσεις τις οποίες αυτή αναλαμβάνει έναντι της Τράπεζας και των εργαζομένων σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις όσων μεταφερθούν σε αυτή καθώς και
 • στοιχεία της οικονομικής ευρωστίας της διάδοχης εταιρείας,

προκειμένου:
α) να διαβουλευθούμε για την εύρεση των βέλτιστων λύσεων για τα ζητήματα που θα προκύψουν για το προσωπικό της Τράπεζας από και λόγω της μεταφοράς υπηρεσιών του RBU και
β) να προετοιμάσουμε και να συμβουλεύσουμε όσα μέλη μας ανήκουν στις υπό μεταφορά Υπηρεσίες της Τράπεζας.

Επίσης ζητάμε να διατυπώνετε τόσο σε μας όσο και στο προσωπικό της τράπεζας γραπτώς κάθε πρότασή σας και να παραλείψετε κάθε ατομική, αδιαφανή και μονομερή ενέργεια κατά παράβαση των υποχρεώσεών σας για συλλογική και καλόπιστη διαπραγμάτευση.
……………………………………………………………………………………………………

 

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος                  Ο Γ.Γραμματέας

Γ.Γουγούλης                   Μ.Τσιμρόγλου

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter