Loading...

Νέος Κανονισμός Απεργιακού Ταμείου

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ των μελών του ΕΝΩΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖ. ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ (ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

ΑΡΘΡΟ 1

1. Σκοπός του ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ είναι:
Α. Η οικονομική ενίσχυση των μελών του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Ε.Σ.Ε.Τ.Π.) πρώην Συλλόγου εργαζομένων της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης (Σ.Ε.Τ.Μ.Θ.) για να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά προβλήματα επιβίωσης που ανακύπτουν από την παρακράτηση των ημερομισθίων σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων, ανταπεργίας (Lock Out) ή συνδικαλιστικών διώξεων καθώς και για να αντιμετωπίσουν έκτακτα έξοδα που απορρέουν από τις ίδιες αιτίες, όπως επίσης και για δαπάνες που συνδέονται αποκλειστικά με τις συγκεκριμένες απεργιακές κινητοποιήσεις και αφορούν έξοδα υποστήριξης του απεργιακού αγώνα όπως διαφημιστική καμπάνια, μετακινήσεις εργαζομένων, αποζημιώσεις νομικών συμβούλων κλπ.
Β. Η οικονομική ενίσχυση των μελών του Ενωτικού Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Πειραιώς (Ε.Σ.Ε.Τ.Π.) πρώην Συλλόγου εργαζομένων της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης (Σ.Ε.Τ.Μ.Θ.) με το Ειδικό Επενδυτικό Πρόγραμμα σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του Άρθρου 5.
Γ. Η αντιμετώπιση των αυξημένων δαπανών του συλλόγου από προβλήματα που προέκυψαν λόγω της συγχώνευσης της Τ.Μ.Θ. με την Τράπεζα Πειραιώς ή που θα προκύψουν στο μέλλον λόγω της πολιτικής της Τράπεζας Πειραιώς ή από άλλες επιχειρηματικές κινήσεις αναδιαρθρώσεων, εξαγορών, συγχωνεύσεων, μειώσεων προσωπικού κλπ. καθώς και η αντιμετώπιση των επιπτώσεών τους στις εργασιακές σχέσεις και στην λειτουργία του Συλλόγου. ( πχ. Έξοδα νομικών συμβούλων, προβολής θέσεων και λειτουργίας του Συλλόγου, μετακινήσεων κλπ. )

2. Σε περίπτωση απόλυσης για συνδικαλιστικούς λόγους η οικονομική ενίσχυση δίνεται για διάστημα 6 μηνών, ενώ όταν έχει εγερθεί αγωγή για την ακύρωση της απόλυσης, τότε η ενίσχυση δίνεται μέχρι την τελεσίδικη εκδίκαση της αγωγής.

ΑΡΘΡΟ 2

1. Το ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ διαχειρίζεται σύμφωνα με τους όρους αυτού του Κανονισμού το Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. που έχει προκύψει από νόμιμες εκλογές.
2. Το Δ.Σ. μελετάει κάθε ζήτημα που έχει σχέση με τους σκοπούς του Απεργιακού Ταμείου καθώς και με τις οικονομικές ή άλλες ανάγκες των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. κατά την περίοδο κινητοποιήσεων, απεργιών, ανταπεργιών, συνδικαλιστικών διώξεων κλπ. και εφαρμόζει σε κάθε περίπτωση που παρουσιάζεται τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 3

Πόροι του ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ είναι :

1. α. Το 0,2% του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών και για 12 μηνιαίους μισθούς το χρόνο
β. Κάθε προσφορά του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. ή των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Π.
γ. Προσφορές χωρίς όρους άλλων συνδικαλιστικών οργανώσεων ή άλλων φυσικών ή νομικών προσώπων που γίνονται αποδεκτές.
δ. Έσοδα που προέρχονται χωρίς όρους από κάθε άλλη πηγή (πολιτιστικά, εκδηλώσεις κλπ.)

2. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίζει και άλλους τρόπους απόκτησης των αναγκαίων κεφαλαίων για την εκπλήρωση των σκοπών του Α.Τ.

ΑΡΘΡΟ 4

1. Οικονομική ενίσχυση δικαιούνται όλα τα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ.Π., σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του άρθρου.
2. Δεν δικαιούνται οικονομική ενίσχυση όσα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. συμμετείχαν στην αρχή ή στο ενδιάμεσο της συγκεκριμένης απεργίας ή των συγκεκριμένων απεργιών για τις οποίες δίνεται η οικονομική ενίσχυση, αλλά δεν συνέχισαν χωρίς διακοπή μέχρι τη λήξη τους.
3. Όσοι κάνουν χρήση άδειας (ασθενείας, κανονικής κλπ.) δεν θεωρούνται ότι διακόπτουν την απεργία.
4. Το προσωπικό ασφαλείας δικαιούται οικονομική ενίσχυση έστω και για μια μέρα απεργίας με την προϋπόθεση ότι όλες τις υπόλοιπες μέρες για τις οποίες δίνεται η οικονομική ενίσχυση ήταν προσωπικό ασφαλείας ή έκαναν χρήση αδείας.
5. Η χορήγηση της οικονομικής ενίσχυσης γίνεται στο τέλος κάθε μήνα και μετά την περικοπή των ημερών απεργίας από τη μισθοδοσία.
6. Ως οικονομική ενίσχυση δίνεται το 65% του μικτού μισθού που περικόπηκε. Η καταβολή γίνεται με βάση κατάσταση των απεργών που δίνει η Διεύθυνση Προσωπικού. Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής τέτοιας κατάστασης τα στοιχεία αντλούνται από φωτοτυπίες των εκκαθαριστικών που στέλνουν οι επιτροπές καταστημάτων ή οι συνάδελφοι.
7. Σε περίπτωση που το υπόλοιπο του Α.Τ. δεν καλύπτει το συνολικό ποσό που απαιτείται για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης σε όλα τα δικαιούμενα μέλη του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. τότε το ποσοστό κάλυψης μειώνεται ανάλογα.

ΑΡΘΡΟ 5

1. Σύμφωνα με τον προηγούμενο κανονισμό αποφασίστηκε και υλοποιήθηκε η δημιουργία Ειδικού Επενδυτικού Προγράμματος επ΄ ονόματι του Συλλόγου. Σε αυτό το πρόγραμμα δημιουργήθηκαν υπομερίδες που αφορούν τα μέλη του Συλλόγου και με τις οποίες παρακολουθούνται οι εισφορές τους καθώς και οι αποδόσεις του επενδεδυμένου Κεφαλαίου. Οι υπομερίδες αυτές διαχειρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος άρθρου από το Δ.Σ. του Συλλόγου.
Πόροι του Ε.Ε.Π. ήταν :
α. Η διάθεση αρχικά από τον Λογαριασμό του Α.Τ. στις υπομερίδες που δημιουργήθηκαν, ποσού δρχ. 300.000.000 ισόποσα κατανεμημένου σε όλα τα μέλη του Συλλόγου που υφίσταντο τη στιγμή της δημιουργίας του Ε.Ε.Π.
β. Το 80% των εσόδων της παραγράφου 1α του Άρθρου 3, όταν η συνδρομή ανήρχετο σε 1% του συνόλου των μηνιαίων τακτικών αποδοχών και για 12 μισθούς το χρόνο. Η πίστωση διενεργείτο στην αντίστοιχη υπομερίδα αναλογικά σύμφωνα με το ύψος της παρακράτησης του κάθε μέλους.
γ. Κάθε άλλη προσφορά του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. η οποία κατανέμετο ισόποσα στις αντίστοιχες υπάρχουσες εκείνη την στιγμή υπομερίδες.

2. Κατόπιν της κατάργησης της εισφοράς που αντιστοιχούσε στο Ε.Ε.Π., παύουν οι τοποθετήσεις ποσών που προέρχονται από τις εισφορές των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. στις υφιστάμενες υπομερίδες, οι οποίες παραμένουν ως είχαν στις 28/2/2014. Για τα νέα μέλη που θα εγγράφονται από 1-3-2014 και εφεξής δεν δημιουργούνται νέες υπομερίδες.

3. Το προϊόν του Ε.Ε.Π. μπορεί να διατεθεί :
α. Για τους σκοπούς του Άρθρου 1 με ισόποση μείωση των υπομερίδων μέχρι του ποσού της αρχικής ισόποσης καταβολής των 300.000.000 του Α.Τ. καθώς και κάθε μελλοντικής ισόποσης καταβολής και κατόπιν αυτού αναλογικά σύμφωνα με τον συντελεστή παρακράτησης που θα ισχύει την ημερομηνία εκταμίευσης από το Ε.Ε.Π.
β. Για την οικονομική ενίσχυση των μέχρι 28/2/2014 ενεργών μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. μόνο, εφ΄ όσον ισχύουν οι εξής προϋπόθεσεις :
Αποχώρηση του μέλους από την Υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο εκτός από απόλυση για σπουδαίο λόγο, διαπιστωθείσας από το Διατραπεζικό Πειθαρχικό Συμβούλιο ή κατώτερου αυτού, σε περίπτωση που δεν ασκήθηκε έφεση και με την προϋπόθεση ότι την ημερομηνία αποχώρησης θα έχει συμπληρωμένη πενταετή προϋπηρεσία στην Τράπεζα.
Στην περίπτωση που το μέλος δικαιούται την οικονομική ενίσχυση θα ρευστοποιείται το ποσό της αντίστοιχης υπομερίδας του κάθε μέλους από τον Σύλλογο και θα πιστώνεται στον λογαριασμό του συναδέλφου.
Η οικονομική ενίσχυση δεν χορηγείται στην περίπτωση παραίτησης ή διαγραφής του μέλους από μέλος του Συλλόγου.

4. Στην περίπτωση αποχώρησης από την υπηρεσία, οι υπομερίδες που αντιστοιχούν στο
μέλος ρευστοποιούνται και του αποδίδονται.

5. Διαχειριστής του Ε.Ε.Π. καθώς και κάθε θέματος που προκύπτει από την λειτουργία του ορίζεται το Δ.Σ. του Συλλόγου.

ΑΡΘΡΟ 6

Η τελική απόφαση για κάθε ζήτημα που ανακύπτει από την εφαρμογή αυτού του κανονισμού ανήκει στο Δ.Σ. του Ε.Σ.Ε.Τ.Π. και η απόφαση αυτή πρέπει να είναι μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο κανονισμός.

ΑΡΘΡΟ 7

Παράλληλα με τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό του το Δ.Σ. υποχρεώνεται να δημοσιεύει και πλήρη απεικόνιση της κίνησης και του υπόλοιπου του ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ και του Ε.Ε.Π.

ΑΡΘΡΟ 8

Αυτός ο Κανονισμός του ΑΠΕΡΓΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ που εγκρίθηκε στη Γενική Συνέλευση της 8/3/2014 ισχύει από 1/3/2014 και μπορεί να τροποποιηθεί, να συμπληρωθεί ή να καταργηθεί μόνο με τη Γενική Συνέλευση των μελών του Ε.Σ.Ε.Τ.Π.

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter