Loading...

ΛΑΤ

ΝΕΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.

ΑΡΘΡΟ 1

ΣΥΣΤΑΣΗ - ΣΚΟΠΟΣ
Δημιουργείται στην Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης Α.Ε. «ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΕΚΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ Α.Ε.», με σκοπό την παροχή χρηματικών ποσών στα τέκνα του εν ενεργεία Προσωπικού αυτής καθώς και των συνταξιούχων που συνταξιοδοτούνται με την αποχώρησή τους από την Τράπεζα, για την ενίσχυση της οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας τους, σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που καθορίζονται αναλυτικά κατά τις διατάξεις αυτού του Κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 2

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1.Τον παραπάνω Λογαριασμό διαχειρίζεται η Επιτροπή που απαρτίζεται από:
α) Τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της Τράπεζας ή το οριζόμενο από αυτόν
αναπληρωτή του
β) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Προσωπικού
γ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Γενικής Επιθεώρησης
δ) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Δικτύου
ε) Τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Οικονομικού και Λογιστικού
στ) Τον Πρόεδρο του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας
ζ) Τον Γενικό Γραμματέα του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας
η) Τρίτο εκπρόσωπο του Συλλόγου Εργαζομένων της Τράπεζας
Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ή ο αναπληρωτής του.
2. Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν τα παρόντα μέλη, μεταξύ των οποίων πρέπει να περιλαμβάνεται οπωσδήποτε και ο Πρόεδρος ή ο αναπληρωτής του, είναι περισσότερα από τα απόντα και οι αποφάσεις της είναι έγκυρες, εφόσον έχουν ληφθεί με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του αναπληρωτή του.
3. Το Λογαριασμό εκπροσωπεί έναντι Δημόσιας Αρχής, Νομικού Προσώπου Δημόσιου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Δικαστηρίου κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας και γενικά έναντι οποιουδήποτε Τρίτου για κάθε πράξη διαχείρισης, διοίκησης ή εκπροσώπησης, ο Πρόεδρος της Διαχειριστικής Επιτροπής ή ο αναπληρωτής του και σε περίπτωση κωλύματος αυτού ένα από τα μέλη της Επιτροπής, κατά σειρά αρχαιότητας.

ΑΡΘΡΟ 3

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ
1.Στο Λογαριασμό μπορούν να συμμετέχουν, εφόσον αποκτήσουν ή έχουν τέκνα ηλικίας κάτω των 25 ετών, άγαμα, που δεν έχουν αποκατασταθεί επαγγελματικά:
α) όλοι οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα που ανήκουν στο τακτικό προσωπικό,
β) οι συνταξιούχοι της Τράπεζας για τα τέκνα που είχαν αποκτήσει κατά τη διάρκεια της ενεργού υπηρεσίας τους.
2. Αν και οι δύο γονείς είναι υπάλληλοι της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης, τους παρέχεται η ευχέρεια προσδιορισμού του γονέα που θα συμμετέχει στο Λογαριασμό για το πρώτο τέκνο. Η επιλογή αυτή θα είναι δεσμευτική και για τα επόμενα τέκνα και θα αποκλείει τη μελλοντική μεταβολή του προσώπου που συμμετέχει στο Λογαριασμό, εκτός από τις περιπτώσεις:
α) απόλυσης, παραίτησης ή θανάτου του γονέα-μέλους, χωρίς να συνταξιοδοτηθεί ή να αφήσει δικαιοδόχους, οπότε μπορεί να συμμετέχει στο Λογαριασμό ο άλλος γονέας, και
β) σε περίπτωση θανάτου του γονέα μέλους με λιγότερα από 20 συντάξιμα χρόνια θα παρέχεται η ευχέρεια συμμετοχής του άλλου γονέα στο Λογαριασμό από την ημερομηνία θανάτου.
3. Η συμμετοχή συνεχίζεται υποχρεωτικά από το γονέα-μέλος και μετά την έξοδο του από την Τράπεζα και τη συνταξιοδότηση του, υπό τον όρο της ανελλιπούς καταβολής εκ μέρους του, των προβλεπομένων εισφορών.
4. Σε περίπτωση θανάτου του γονέα-μέλους του Λογαριασμού, η συμμετοχή θα συνεχίζεται υποχρεωτικά και οι εισφορές θα επιμερίζονται στις συντάξεις όλων των δικαιοδόχων, υπό τον όρο της ανελλιπούς καταβολής εκ μέρους των, των προβλεπομένων εισφορών.

ΑΡΘΡΟ 4

ΠΟΡΟΙ
Πόροι του Λογαριασμού είναι:
Εισφορά του γονέα-μέλους 1,50% για το πρώτο τέκνο, 1% για το δεύτερο και 0,50% για όλα τα επόμενα και υπολογίζεται ως εξής:
α) Για τους εν ενεργεία, πάνω σε όλες τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές, βάσει των οποίων προσδιορίζεται η σύνταξη.
β) Για τους συνταξιούχους, πάνω στη σύνταξη, οικογενειακό και επικούρηση που τους καταβάλλεται.
γ) Σε περίπτωση διακοπής της ασφάλισης του πρώτου ή δεύτερου τέκνου, για τον υπολογισμό της εισφοράς, στη θέση τους προωθούνται τα επόμενα τέκνα.
Στις τακτικές αποδοχές ή συντάξεις, οικογενειακά και επικουρήσεις περιλαμβάνονται και τα δώρα εορτών και το επίδομα αδείας.
Συνεισφορά της Τράπεζας 2,30% επί των αποδοχών ή συντάξεων οικογενειακών και επικουρήσεων, πάνω στις οποίες λογίζεται η εισφορά, ανεξάρτητα από τον αριθμό των τέκνων.
Οι πρόσοδοι της περιουσίας του Λογαριασμού.
Κάθε χαριστική προς το Λογαριασμό παροχή.

ΑΡΘΡΟ 5

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΠΑΡΟΧΩΝ
Τις παροχές που αναφέρονται στο επόμενο άρθρο 6, δικαιούνται τα νόμιμα, νομιμοποιηθέντα, αναγνωρισθέντα γνήσια και θετά τέκνα αυτών που συμμετέχουν στο Λογαριασμό, σύμφωνα με το άρθρο 3 και έχουν καταβάλει κανονικά τις προβλεπόμενες εισφορές.

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΑΡΟΧΕΣ
Με τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων, που καθορίζονται στο άρθρο 7 καταβάλλεται στα δικαιούχα τέκνα:
Των εν ενεργεία υπαλλήλων
Ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής στο Λογαριασμό επί το ¼ των αποδοχών του μέλους, πάνω στις οποίες υπολογίζονται οι εισφορές, με βάση το μισθολόγιο που ισχύει τον προηγούμενο μήνα πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων.
Των συνταξιούχων
α) Ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής στο Λογαριασμό, από την έναρξη της συμμετοχής μέχρι τη λύση της σχέσης εργασίας, επί το ¼ των αποδοχών που είχε το μέλος όταν λύθηκε η σχέση εργασίας, με βάση όμως το μισθολόγιο που ίσχυε τον προηγούμενο μήνα πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων.
β) Ποσό που προκύπτει από τον πολλαπλασιασμό των ετών συμμετοχής του μέλους στο Λογαριασμό από τη συνταξιοδότηση μέχρι την αποκατάσταση επί το ¼ της σύνταξης οικογενειακού και επικούρησης που παίρνει ή θα έπαιρνε αν ζούσε ο συνταξιούχος, τον προηγούμενο μήνα πριν από τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων.
Για τον υπολογισμό της παροχής των δύο προηγούμενων παραγράφων ( 1 και 2), εκτός των πλήρων ετών συμμετοχής στο Λογαριασμό λαμβάνονται υπόψη και οι τυχόν διανυθέντες ακέραιοι μήνες. Στην περίπτωση της παραγράφου 2, εφόσον οι τυχόν διανυθείσες ημέρες συμμετοχής στο Λογαριασμό ως «εν ενεργεία» και «εν συντάξει» συνθέτουν ακέραιο μήνα, ο τελευταίος λαμβάνεται υπόψη για τον υπολογισμό της παροχής, ως χρόνος «εν ενεργεία ή εν συντάξει» ανάλογα με τον αριθμό των ημερών.
Σε περίπτωση που ο γονέας-μέλος πεθάνει πριν από τη συμπλήρωση 20 ετών συμμετοχής στο Λογαριασμό και χωρίς να πάρουν σύνταξη τα μέλη της οικογένειας του ή χωρίς να αφήσει δικαιοδόχους της σύνταξης του, προσθέτονται πλασματικά έτη συμμετοχής μέχρι τη συμπλήρωση των 20 και η παροχή υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 2.
Σε περίπτωση διακοπής ή μείωσης της επικούρησης, για τον προσδιορισμό του ποσού της παροχής, θα ληφθεί υπόψη η πλήρης επικούρηση που θα έπαιρνε ο γονέας-μέλος πάνω στη σύνταξη του, κατά τον προηγούμενο μήνα πριν από την ημερομηνία συμπλήρωσης των προϋποθέσεων του άρθρου 7. Ευνόητο ότι για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή ή μείωση της επικούρησης μέχρι την παραπάνω ημερομηνία, θα καταβληθεί η προβλεπόμενη εισφορά πάνω στο ποσό της πλήρους επικούρησης, που προκύπτει από τον προηγούμενο τρόπο υπολογισμού.
Οι τακτικές αποδοχές και συντάξεις –οικογενειακά -επικουρήσεις, που λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό των παροχών, θα προσαυξάνονται με την αναλογία των δώρων εορτών και του επιδόματος αδείας.
Σε όλες τις περιπτώσεις των προηγουμένων παραγράφων αυτού του άρθρου, το ποσό της παροχής προσαυξάνεται κατά 50%.

ΑΡΘΡΟ 7

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ
Οι δικαιούχοι του άρθρου 5 αποκτούν δικαίωμα για την απόληψη της παροχής του προηγούμενου άρθρου, με τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας τους, ή και πιο πριν, εφόσον:
α) τελέσουν πρώτο γάμο και προσκομίσουν αντίγραφο της σχετικής ληξιαρχικής πράξης, ή
β) εγγραφούν σε ανώτατες σχολές του Εσωτερικού ή Εξωτερικού και υπάρχει αντικειμενική αδυναμία των γονέων να αντιμετωπίσουν τα έξοδα των σπουδών τους. Στην περίπτωση αυτή, απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα που συμμετέχει στο Λογαριασμό, ή
γ) αποκτήσουν πτυχίο Ανώτατης Σχολής, ή
δ) προσκομίσουν τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά ότι κινούνται για την επαγγελματική τους αποκατάσταση (π.χ. βεβαιώσεις του Εμπορικού ή Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου), με την προϋπόθεση ότι τα αγόρια θα έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις και τα κορίτσια θα έχουν ενηλικιωθεί. Τόσο στην περίπτωση αυτή, όσο και σ΄ εκείνη της τέλεσης γάμου πριν από την ενηλικίωση των δικαιούχων, είναι απαραίτητη και η συγκατάθεση του γονέα-μέλους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΛΗΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Η ασφάλιση κάθε τέκνου λήγει με την κατά περίπτωση εκπλήρωση του σκοπού του Λογαριασμού ή τη συμπλήρωση του 30ου έτους της ηλικίας και την καταβολή της παροχής. Αν όμως ο γονέας-μέλος έχει και άλλα τέκνα ασφαλισμένα στο Λογαριασμό, συνεχίζεται η συμμετοχή του σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφιο γ΄.
Η ασφάλιση διακόπτεται με το θάνατο του τέκνου, αν όμως ο γονέας-μέλος έχει και άλλα τέκνα ασφαλισμένα στο Λογαριασμό συνεχίζεται η συμμετοχή του σύμφωνα με το άρθρο 4, παρ. 1, εδάφιο γ΄.
Η ασφάλιση όλων των τέκνων διακόπτεται με τη λύση της εργασιακής σχέσης του γονέα- μέλους του Λογαριασμού για οποιοδήποτε λόγο πλην θανάτου και συνταξιοδότησης, καθώς επίσης και στις περιπτώσεις των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3.
Σε περίπτωση καθυστέρησης καταβολής των οφειλόμενων εισφορών των περιπτώσεων των παρ. 3 και 4 του άρθρου 3, πέραν των 3 συνεχών μηνών, διακόπτεται η ασφάλιση.

ΑΡΘΡΟ 9

ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΛΗΞΗΣ – ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
Στην περίπτωση της παραγράφου 2 του προηγούμενου άρθρου καταβάλλεται στο γονέα-μέλος η παροχή που προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 6.
Στην περίπτωση της παραγράφου 3 του προηγούμενου άρθρου επιστρέφονται στο γονέα-μέλος μόνο οι εισφορές του, χωρίς τόκο.
Σε περίπτωση υποβολής αίτησης αποχώρησης από το Λογαριασμό υπαλλήλου, ο οποίος συνεχίζει να εργάζεται στην Τράπεζα, οι εισφορές τόσο του υπαλλήλου όσο και της Τράπεζας δεν επιστρέφονται.
Στην περίπτωση αυτή η καταβολή της παροχής όταν υπάρξουν οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις θα υπολογισθεί επί των αποδοχών κατά την αποχώρηση από το Λογαριασμό.

ΑΡΘΡΟ 10

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ – ΕΞΑΓΟΡΑ
Οι γονείς που έχουν τις προϋποθέσεις του άρθρου 3 μπορούν να ζητήσουν να συμμετέχουν στο Λογαριασμό για την ασφάλιση των τέκνων τους, υποβάλλοντας σχετική αίτηση, από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.
Ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος θεωρείται, ανάλογα με τις διακρίσεις της επόμενης παραγράφου 2:
α) η ημερομηνία γέννησης ή απόκτησης του τέκνου
β) η ημερομηνία πρόσληψης του γονέα στην Τράπεζα
γ) η ημερομηνία έγκρισης του παρόντα κανονισμού από το Διοικητικό Συμβούλιο της Τράπεζας

Ειδικότερα:
α) Σε κάθε περίπτωση γέννησης ή απόκτησης τέκνου μετά την 1.12.1989, ως ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος, θεωρείται η ημερομηνία γέννησης ή απόκτησης των τέκνων.
β) Για όσους γονείς προσλήφθηκαν ή θα προσληφθούν μετά την 1.12.1989 και έχουν τέκνα, ως ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος θεωρείται η ημερομηνία πρόσληψής τους.
γ) Για το υπάρχον την 1.12.1989 προσωπικό της Τράπεζας που έχει τέκνα, ως ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος θεωρείται η ημερομηνία αυτή.
Η ημερομηνία συμμετοχής στο Λογαριασμό θεωρείται η ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης από την οποία αρχίζει και η παρακράτηση των ασφαλιστικών εισφορών.
Η προθεσμία πάντως υποβολής αίτησης για συμμετοχή στο Λογαριασμό λήγει μετά παρέλευση 5 ετών από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος.
Ο χρόνος που μεσολαβεί από την ημερομηνία θεμελίωσης του δικαιώματος μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, που μπορεί να είναι και η λήξη της πενταετίας, είναι χρόνος που δεν εξαγοράζεται.
Καταργείται κάθε περίπτωση εξαγοράς χρόνου ασφάλισης στο ΛΑΤ εκτός των περιπτώσεων διακοπής της μισθοδοσίας του υπαλλήλου γονέα-μέλους του Λογαριασμού λόγω:

  • αδείας άνευ αποδοχών
  • γονικής αδείας
  • σπουδαστικής αδείας
  • στρατιωτικής κ.λ.π.

Ολόκληρο το χρονικό διάστημα απουσίας θα εξαγοράζεται με την καταβολή εισφορών που θα υπολογίζονται επί των αποδοχών του μήνα της επανόδου στην Υπηρεσία και θα εισπράττονται, είτε εφάπαξ είτε σε μηνιαίες δόσεις (με ανώτερο όριο τις 30) ανάλογα με το ύψος του ποσού, από τη μισθοδοσία του γονέα.
Σε όλες τις περιπτώσεις εξαγοράς του χρόνου ασφάλισης ο υπάλληλος γονέας-μέλος του Λογαριασμού θα καταβάλλει εφάπαξ ή με δόσεις την υπό του άρθρου 4 προβλεπόμενη συνεισφορά της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 11

ΕΦΑΡΜΟΓΗ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ
1.Η Διαχειριστική Επιτροπή του Λογαριασμού του άρθρου 2 εξουσιοδοτείται:
α) για την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού
β) για την ερμηνεία ή διευκρίνιση των διατάξεων σε περιπτώσεις αμφισβητήσεων ή ασαφειών και
γ) για τη συμπλήρωση των κενών σε περιπτώσεις που δεν προβλέπονται από τις διατάξεις του.
2. Ο Κανονισμός αυτός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του Δ.Σ. της Τράπεζας Μακεδονίας Θράκης, μετά από σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον των ¾ των μελών της κατά το άρθρο 2 διαχειριστικής επιτροπής του Λογαριασμού.
3. Η Επιτροπή έχει την ευχέρεια να εξουσιοδοτεί τη Διεύθυνση Προσωπικού ή άλλο υπηρεσιακό όργανο της Τράπεζας για την καταβολή των παροχών στους δικαιούχους ή διεκπεραίωση άλλων ειδικών εργασιών, που ρητώς προβλέπονται από τον Κανονισμό αυτό, για την εξυπηρέτηση του Λογαριασμού. Στις περιπτώσεις αυτές θα υποβάλλεται στο τέλος κάθε διαχειριστικής περιόδου έκθεση για τις παραπάνω καταβολές ή ενέργειες, που έγιναν μέσα στο χρόνο, για τελική έγκριση από την Επιτροπή.

ΑΡΘΡΟ 12

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
Η Επιτροπή πρέπει να συνέρχεται τουλάχιστον μία φορά κάθε ημερολογιακό έτος και να αποφασίζει για την κατά το δυνατό επωφελή επένδυση των διαθεσίμων του Λογαριασμού, με τη συμμετοχή των Προϊσταμένων των Διευθύνσεων Διαθεσίμων και Διοικητικών Υπηρεσιών της Τράπεζας.

ΑΡΘΡΟ 13

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Μέχρι την 31.12.94 δεν θα καταβληθεί καμία παροχή, έστω και αν στο διάστημα αυτό πληρούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 7. Στις περιπτώσεις αυτές η παροχή θα καταβληθεί την 31.12.94, αφού φυσικά προσμετρηθούν τα έτη που μεσολάβησαν από τη δημιουργία των προϋποθέσεων έως και την 31.12.94.
Οι παροχές του άρθρου 6 ισχύουν μέχρι να συνταχθεί αναλογιστική μελέτη (με έξοδα της Τράπεζας), που θα πρέπει να ολοκληρωθεί το ταχύτερο δυνατόν. Με βάση τα συμπεράσματα της αναλογιστικής μελέτης θα γίνει, σύμφωνα με το άρθρο 11, η τροποποίηση του άρθρου 6, εφόσον απαιτείται.

ΑΡΘΡΟ 14

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΙΣΧΥΟΣ
Ημερομηνία έναρξης ισχύος του Κανονισμού αυτού ορίζεται η 1η Δεκεμβρίου 1989.

 

Facebook Twitter Google+ Pinterest

Newsletter